The six session of the Xining Municipal People’s Congress held its second session of the general ass

February 4th morning, the fifteenth session of the Xining Municipal People’s Congress held its sixth session of the general assembly of the second. Listen to the work report of the Standing Committee of the fifteenth Xining Municipal People’s Congress and the work report of the Xining intermediate people’s court, the work report of the Xining Municipal People’s procuratorate.

executive chairman Wang Jianjun, Zou Jiansheng, Su Rong, Du Shupin, Song Chenxi, Zhang Qiguang, Wang Shumin, Ma Jianli, Li Xiaoge, Wu Tianxiao, Zhao Ningjun, Zhang Haiping, He Yongsheng on the rostrum. Executive Chairman Fan Guoqing presided over the meeting. read more